2018. január 15., hétfő

Nyílt levél Beer Miklóshoz


Püspök Úr!Az Ön immár sokadik megnyilvánulása a malomkövet és tengerbe dobást juttatja eszembe, ugyanis Ön megbotránkoztatja a hívő embereket nyilvános, és „véletlenül” csak a liberális és kommunista médiumoknak adott interjúiba rejtett káros és ártó gondolataival. 

Legutóbb a következőket mondta a HÍRTV-nek:„Amikor egy pap elkötelezi magát egy párt mellett, az azt is jelenti, hogy ő csak annak a pártnak a szimpatizánsait tekinti híveinek, és ez egy nagyon nagy hiba. Nekünk minden emberhez küldetésünk van. Fölötte kell, hogy maradjunk a napi pártpolitikai ügyeknek”Ez a pár mondat nem pontos, mert a fenti mondatokban felkent paptestvérének beszédét rosszul értelmezte, amikor azt állítja, hogy aki a magyar kormány irányvonalát dicséri, az csak azokat a tartja híveinek, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Ez megtévesztő állítás, ugyanis ezt az Ön paptestvére egyetlen szóval sem mondott és cselekedett így felszentelése óta. Az igaz, hogy egy papnak minden emberhez el kellene juttatnia Isten Igéjét... Ám mit is mond Jézus erről?


“Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.” (Márk 6,11.)Nos, Isten Igéjét mindazok elvetik, akikhez Ön ellátogat, és válaszolgat provokatív és magyarellenes kérdéseikre. Ők az Ön jó szándékát és béketeremtő igyekezetét kihasználják. Nem az Evangélium hirdetése az Ön látogatásainak az oka és célja a részükről, hanem a kormány köpködése, a lázítás a józan ész és a hit ellen. Ebből viszont a józanul gondolkodó és a nemzet jövőjét, megmaradását szem előtt tartó, azért imádkozó és dolgozó hívek tömegeinek elege van. Elege van abból a híveknek, hogy Ön a liberális televízióknak adott, nekik tetsző és általuk remekül használt válaszaival folyamatosan ócsárolja a magyar nemzet szabadságért és a keresztény nemzeti értékekért harcoló részét, annak – demokratikusan megválasztott és a kereszténységet, az elcsatolt magyar területeken élő nemzetrészt és az üldözött keresztényeket védő – magyar kormányát. Abból van elege a hívő keresztény magyar embernek, hogy Ön  szokatlanul értelmezi a Szentírást, de egyetlen szava sincsen a magyarellenesség és a keresztényüldözés nemzetközileg is mélyen elhallgatott ügyében, ehelyett Ön a határok megnyitását, a kerítés lebontását, a harangozás megtiltását, a pogányok beengedését támogatja Krisztus tanításával és a hívő magyar keresztény emberekkel szemben. S ez akkor is rossz, ha Önnek nem a megosztás a célja. Ám, akik kérdezik Önt arra használják fel nyilatkozatait. Ön azokhoz a médiumokhoz jár beszélgetni, akik Isten Igéjét nem fogadják el, akik a pap szavát nem hallgatják meg, akik – mint Ön is –, megvetik a keresztény magyar nemzetet, annak történelmét, hősi, az európai kereszténységet védő és megtartó múltját, jelenlegi határainkon túl megélt szenvedő jelenét, akik, ha székelyt akarnak akasztani Erdélyországban, egy szót sem szólnak... És Ön Jézus parancsával ellenkezve nem veri le még a port is lábáról ellenük, hanem bölcsködve osztja azt a nemzetellenességet, amely egyben, így keresztényellenesség is, s amely Európát megszüntetni látszó valóság.Szánom Önt Püspök Úr, mert Ön nem csak hívei keresztény érzületével hazardíroz, hanem saját üdvösségét is kockáztatja, amikor jámborságában megszólal egy-egy magyar-, és keresztényellenes médiumban, amikor a nemzet és a magyar megmaradás ellen áskálódóknak kedvez nagy nyilvánosság előtt úgy, hogy paptestvérét is rágalmazó nyilatkozatot ad. Hadd hívom fel Excellenciád figyelmét egy figyelmeztetésre Jakab apostoltól: "11Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek. 12Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?” (Jakab, 4,11-12.)Kérem tehát Önt, hogy politikai nézeteit többé nyilvánosság előtt Egyházunk érdekében ne hangoztassa, ne legyen "bölcsködő" főpap, hanem adjon hálát Istennek azért, hogy egy olyan országban püspök, amely ország keresztény vezetői valamint katolikus és protestáns lelkipásztorai azt az utat követik, amelyet Jézus kijelölt a számukra.Mint pedig, hogy magam is az Egyház része, vagyok – tekintve, hogy az Egyház nem az intézményrendszer, hanem a hívek közössége, amelyet a Szentlélek irányít –, kérem Önt, tartson önvizsgálatot azon kérdésben, hogy nyilatkozataival magára az Egyházra milyen súlyos terhet ró, s hány hívő magyar keresztény embert kárhoztat súlyos negatív vélemények megfogalmazására interjúi által.Isten legyen Önhöz – és mindnyájunkhoz – irgalmas. Sokan imádkozunk Önért, az Ön józanságáért és Egyházunk jelenleg drámai helyzetének rendeződéséért.Kérem Önt, hogy olyan felelősséggel viseltessék keresztény magyarságunk és jövőnk iránt, mint tette Isten szolgája Márton Áron, Isten szolgája Mindszenty József, Ordass Lajos, Ravasz László és sok neves és névtelen szent az elmúlt századok során.  

Kötelező tisztelettel, Krisztusban fia:Stoffán György