2016. február 2., kedd

Zadravecz püspök emlékezete

Stoffán György ünnepi megemlékező beszéde a püspök halálának 50. évfordulóján - a Zsámbéki plébánia templomban - könyvelőzetes a rövidesen megjelenő "Zadravecz-passió" című kötethez

.............................................................

Az emlékezés valakire nem azt jelenti csupán, hogy felemlegetjük annak az életét, tetteit és emberi nagyságát, akire emlékezünk. A megemlékezés sokkal több ennél. Főként saját magunk számára kell, hogy tanulságot jelentsen. Hiszen, aki meghalt, az már földi életében megtette azt, amivel minket máig tanít, amivel nekünk máig példát mutat, amivel minket ma is figyelmeztet. Nem mindenkiről tudunk úgy megemlékezni, hogy élete szinte minden napját pozitív megvilágításban – mert másképp nem lehet – említsük. Zadravecz István ferences püspök, a Nemzeti Hadsereg első tábori püspöke, e nagyjaink egyike.

Soha nem volt akkor szüksége nemzetünknek ilyen óriási példaképre. Élete, munkája, kiállása a nemzetért, Istenért és a Kárpát-hazáért maga volt az emberi, lelki, szellemi harmónia volt. Nem ismert megfutamodást, nem volt benne semmilyen kompromisszumkészség, nem volt hajlandó elveit, és máig érvényes elképzeléseit megváltoztatni,  feladni sem az akkori kor főpapjainak, sem a Kormányzót a 20-as évek elején körülvevő szánalmasan rossz tanácsadóknak és a nemzetközi liberálisok, szabadkőművesek által fizetett hazaárulóknak, sem ma kor maihoz hasonló ellenzéki újságíróinak, pártjaiknak nyomására. Számára is egyértelmű életfelfogás volt, miszerint: a magyarság és a kereszténység egy. Ha elválasztjuk a kettőt, az olyan, mint amikor a lélek elválik a testtől: az, a halál. Igaz, hogy e két mondatot Jó harminc évvel a nagy ferences püspök halála után, Jakab Antal erdélyi püspöktől hallottam egy beszélgetésünk során, ám a józanul, magyarként és keresztényként gondolkodó ember ezzel a nemzeti alapvetéssel tisztában van, tisztában kellene, hogy legyen. 

A kereszténység, a hit az alapokat, a fundamentumot jelenti! Hit nélkül van-e nemzet, van-e jövő, nemzeti újjászületés? Van-e a nemzet számára feltámadás? NINCS!!!! Isten segítsége nélkül még a remény is balgaság azt illetően, hogy a Kárpát-haza egyszer még eggyé, békéssé és magyarrá válik.

Zadravecz István püspök már az ő korában, közéleti szereplése kezdetén látta, hogy a liberális, kommunista, a kereszténységgel ellentétes felfogás csak romboló, értékeket megsemmisítő, s az emberi…, a magyar lélek ellen való. Hiszen a liberalizmus egy sátáni frázishalmaz, amely az emberi szabadságra hivatkozva veszi el az emberi lélek szabadságát, a hitbéli szabadságot, s teszi nemzetközivé a nemzetek fiait, lányait. Minden lehet nemzetközi, de a magyar érdek, a magyar megmaradás az csak és kifejezetten magyar lehet! – vallotta. A liberalizmus gyilkossá, élvhajhásszá, kapzsivá, iriggyé, lélektelenné és aljassá teszi az emberi társadalmakat. A liberális gondolkodás a nőket különböző érvekkel magzatgyilkosokká aljasítja, s ezzel a nemzet alapját, a családot semmisíti meg, mert a család a szeretet hármassága, a Szentháromság földi leképezése, amely magában hordja az összes emberi tulajdonságot, amelyeket Isten parancsa és elképzelése adott nekünk ahhoz eszközül és célul, hogy a földi élet után visszatérhessünk országába.

Zadravecz püspök a magyar történelem egyik leggyászosabb, legsanyargatóbb korszakának szülötte. Hiszen 1884-ben, Csáktornyán – akkor még Magyarországon – látta meg a napvilágot. Hitének alapjait a csáktornyai ferences templom ministránsaként szerezte meg Szent Ferenc ottani fiaitól, s ennek a ferences szellemiségnek köszönhetően már 14 évesen belépett a rendbe, és e szerzetesi közösség tagjaként, római tanulmányait befejezve doktori címet szerezett. 1907-ben pappá szentelték a Lateráni Bazilikában. Ezt követően Gyöngyösön és Baján tanított, nevelte a novíciusokat, de tudását és őszinte ferences elkötelezettségét látva, tartományfőnöke Tamás Alajos javaslatára a rend Szeged-alsóvárosi plébániájára került plébánosi és házfőnöki szolgálatra. Itt érte őt a vesztes háború utáni liberális-kommunista értékpusztítás, tragikus gyilkosságsorozat, amit a király- és hazaáruló Károlyi Mihály, a tömeggyilkos Kun Béla és a vérszomjas Szamuely Tibor neve fémjelez. A hazaárulás és a felségsértés minden módozata benne volt ebben az úgynevezett forradalomban, amelynek célja, mint mai utódaik célja is: megsemmisíteni a nemzetet, kitörölni az emberek fejéből és lelkéből a kereszténység fogalmát, annak értékrendszerét, erkölcsi tanítását, s egy internacionalista, elnemzetietlenített söpredéket létrehozni, amely megtagadja múltját, s szolgálja azokat, akiknek nem a krisztusi szeretet a logikája, hanem annak az ellenkezője.

Ez ellen az 1919-es gyilkos zendülés ellen lépett ki a kolostor falai közül a szegedi plébános, s mint Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárott, Zadravecz barát Szegeden, magasra emelve a keresztet prédikált egy jobb, békésebb és egységesebb Magyarország érdekében, komoly érveket hangoztatva a nemzetrontó kommunista-liberális szellemiséggel, a nemzetárulás tanácsköztársaságával szemben.

A politika addig távol állt tőle, hiszen az ő politikája a magyar lelkek ápolása, megszentelése és Istenhez vezetése volt, ám, amikor látta, hogy a sátáni liberális-kommunista gyűlölet az egész keresztény nemzet ellen tör, akkor félelem nélkül állt a nemzet és a nemzet önkéntes vezetőinek oldalára, a Nemzeti Hadsereg megszervezésének élére. Itt alakult ki közte és Horthy Miklós, későbbi kormányzó között az életre szóló barátság.  
A vérszomjas kommunista gyilkosok láncra verése után, amikor a rend helyreállt, újabb borzalommal kellett, hogy szembenézzen az ország. Az átkozott trianoni békeszerződés a nemzet testét felnégyelte, a magyar nemzetet megfosztotta a szabadságtól, s idegen, primitív, gyilkos főhatalmak uralma alá rendelte a magyar nemzet nagyobbik felét. Szülőföldjén lett a magyar kisebbség, elnyomott és megalázott, sokadrangú polgár úgy, hogy még a magyar állampolgárságát is elkényszerítették tőle. Erdélyország, a Felvidék, a Délvidék, és az Őrvidék műveletlen hordák uralma alá került. Ugyanazon liberális, értékromboló, keresztényellenes erő működött Trianonban is, mint akik ráuszították a kommunista söpredéket 1919-ben a magyar hazára.

Mit tehetett ilyenkor egy akkorra már püspökké szentelt ferences szerzetes? Mit tehetett egy lánglelkű magyar katolikus pap? Mit tehetett az érző, hazáját Isten után a legjobban szerető katonaember?  Nem karddal, de szóval, az Evangélium szavával állt ellen és tervezett nagyot…
Zadravecz püspök látta az oláh, a tót, a rác hatalom aljasságát, a sziléziai bevándorlók zsigeri magyargyűlöletét, látta a nép szenvedését, az új főhatalom öldöklését, látta a csonka-ország határain kívül élő ferences testvérek önfeláldozó munkáját a magyarság megtartása érdekében… és megacélosodott benne a vágy arra, amit minden magyar érzett és még ma is érzünk sokan: - Vissza kell venni Istentől kapott jussunkat, a Kárpát-hazát, meg kell mentenünk népünk idegen katonabakanccsal sárba tiport részét… de tudta azt is, hogy ehhez nem elég a földi hatalom, a katonaság, a fegyver… ehhez Isten kegyelme, Mária anyai segítsége is kell. Püspöki jelmondatául a „Pro regno Mariano” – Mária országáért – mondatot választotta. Ebben a szellemben élt, ebben a szellemben mintegy 3500-4000 prédikációval lelkesítette határon innen és túl a magyarságot, s minden erejét a Kárpát-haza magyar nemzete és annak hite megtartására, megerősítésére fordította. Ám, nem csak a Kárpát-medence magyar népének hite és megmaradása éltette, de az Amerikába vándorolt magyarságot is két alkalommal meglátogatta, aminek hatására tízezrek tértek vissza az óhazába, hogy alkalomadtán visszavehesse a csonka-országi nemzet mindazt, amire máig, teljes joggal és szeretettel a sajátjaként tekint.
A második világháború azonban újabb és újabb tragédiákat hozott a magyar nép számára… hiába volt négy év szabadság Észak-Erdélyben, a Felvidék egy kis részén, a Kárpátalján, s a Délvidéken. A háború végén az árulás és a sátáni hatalom ismét ledöntötte reményeinket, és a nagy püspököt – bár egy szovjet tiszt is kérte, hogy hagyja el az országot, mert a Moszkvából visszatért kommunisták, és a táborokból visszatért – egykor általa is mentett üldözöttek feljelentették a szovjet hadbíróságon -, letartóztatták. Mert maradt. Mert hű maradt a legnagyobb veszélyben is a nyájához, keresztény magyar nemzetéhez. Tudta, hogy a 19-es, Moszkvából hazatért kommunisták gyűlölik, de vállalta mindazt, amit egykor mondott, amit vallott a nemzet és a hit elkötelezettjeként két és fél évtized alatt. Két évig kínozták a börtönben előzetes letartóztatása idején, ahol a német táborokból visszajött női pribékek tették próbára papi elhivatottságát, s ahol súlyos betegségére sem voltak tekintettel.  A népbírósági perben elítélték, de az előzetes fogvatartást beszámítva nem kellett tovább börtönben sínylődnie. Először Máriagyüdre mehetett, ám út közben Pécsett lelkesítő beszédet tartott, amiért később, a szerzetesrendek feloszlatása után, kényszerlakhelyekre deportálták. Alsóvadászra és Homrogdra vitték, ahol házról házra kellett járnia, mert még ott helyben is ide-oda költöztették. 1955-ben került Zsámbékra. A Budapestről való kitiltás érvényben maradt. Ennek ellenére Budapesten, legtöbbször Tabódy István atya segítségével 30 kispapot szentelt titokban, mentve ezzel az egyház továbbélését. Tabódy atya éveket kapott ezért, de püspökét, nem árulta be.
Zadravecz püspök Zsámbékon, 1965. november 13-án halt meg. Utolsó kívánsága szerint az esztergomi ferencesek kriptájában helyezték örök nyugalomra. Temetését Szabó Imre püspök úr végezte, aki plébánosként tevékenykedett az Alsó-Krisztinavárosi plébánián. Az ÁVH a temetés előtt már napokkal figyeltette a ferences templomot, mert Zadravecz püspöktől még halálában is félt a kommunista hatalom. Azonban Schwartz-Eggenhoffer Artúr apostoli kormányzó egyházmegyei papi gyűlést hívott össze a temetés napjára az érseki palotába, s onnan vonultatta le a papságot a városon keresztül a ferencesek templomába… ahol a nagy püspök koporsóját egy betonaljzatú raktárban tartották a szentmise kezdetéig…

Kevés nemzet van a földön, amelynek oly sok vigasztaló és követendő példaképet adott az Isten a szenvedések mellé, mint nekünk, magyaroknak. Egy gyászos évszázadban nekünk három nagy példaképet is juttatott az isteni Kegyelem, akiknek jelmondatai egybe kapcsolódnak: Zadravecz püspöké – Pro regno Mariano, - Márton Áron erdélyi püspök jelmondata: Non recuso laborem, - Mindszenty bíborosé pedig: Pannonia sacra! Magyarul, Mária országáért - Nem futamodom meg a munkától – Szent Pannonia…

Kedves emlékező, imádkozó magyar testvérek! Mi is tehát a feladatunk, amikor Zadravecz István ferences barátra, a vezérőrnagyra, a püspökre emlékezünk?

Látva Európai mai helyzetét, látva ugyanazoknak a gyűlöletét, aljas magyar-és keresztényellenes szándékát, akik a nagy püspök idejében is, és most is mindenre képesek azért, hogy a magyar keresztény nemzetet megsemmisítsék, két dolgot KELL tennünk: Imádkoznunk Zadravecz püspök közbenjárásáért, s követnünk őt tettekben, gondolatokban. Mert a mi kötelességünk tovább vinni szellemiségét, menteni a nemzetet, a hazát, a hitet és soha nem lemondani arról, ami ezer esztendeig a miénk volt, s amiért nem csak Zadravecz István, de minden becsületes magyar harcolt és lélekben harcol máig, sokan közülük életüket adva a szent célért, Magyarország feltámadásáért. 

Ezzel a hittel és Istenbe vetett bizalommal emlékezzünk Zadravecz István püspökre, akinek élete ma is fáklya számunkra abban a sötétségben, amelyet a sátán sötétsége árnyékol be, de amely nem maradhat, hiszen Istennel harcolni és a harcot megnyerni nem lehet…