2017. április 25., kedd

„Öljétek a szar rendőrt” – A demagógia és a sajtó


A szónokok úgy hatnak a népre, mint a vihar a tengerre. Az ékesszólás, főleg, ha nemcsak a szavaknak, hanem a gondolatoknak ékesszólása is, magával ragadja a hallgatóságot, felkorbácsolja szenvedélyeit, tettre serkenti akaratát, sőt a régivel ellenkező irányba terelheti azt, miként Menenius Agrippának és a Caesar holtteste felett szónokló Antoniusnak példája mutatja.


Jól tudják ezt azok az irányok, mozgalmak, pártok és áramlatok is, melyek a helyes, keresztény világfelfogással szembehelyezkednek; ők is állítanak sorompóba tehetséges, temperamentumos és szellemes szónokokat, és jaj annak az egyszerű népnek, mely szuggesztiójuknak befolyása alá kerül!
   
Az újság betűje nem olyan erős ugyan, mint a jó szónok élő szava, de más körülmények kölcsönöznek neki nagy és veszedelmes erőt. Az újságok számra, tömegre, terjedelemre nézve messze fölülmúlják az elhangzott beszédeket; a lapokat ott is terjesztik, ahol az emberek beszédet sohasem hallgathatnak; a nyomtatott betűnek nagy tekintélye van, és eltehető, újra meg újra elolvasható és továbbadható. Emiatt félelmetes hatalommá lett a sajtó és ismeretes, hogy egy-egy lap valóságos rabszolgákat nevel magának, akiket irányával, gondolatmenetével teljesen asszimilált, akik nem tudnak nélküle élni, akik minden szavára esküsznek. Igaz, ez inkább az alulművelt társadalmi rétegről mondható el. Hasonlóképpen nagy veszély rejlik az internet világában is. A "közösségi oldalakon" egymást és az olvasókat megfontoltan fél-információkkal, hazugságokkal, idegen érdekek szolgálatában, pénzért bombázzák az „ismerősök” ami által kollektív hisztéria, gyűlölködés és fölösleges, ostoba vélemény-nyilvánítások jelennek meg. Miként tehát internet-lehetőségeik, szónokaik, úgy lapjaik is vannak a rossz, ellenséges, keresztényellenes, és hazafiatlan irányoknak; vannak lapok, TV csatornák, rádióműsorok, amelyek üzleti és politikai alapon, nem nevelik a népet, hanem szolgálják szenvedélyeit, csiklandozzák alantas hajlamait, s így nagyban terjesztik a korrupciót, az erkölcstelenséget, a gyűlöletet és az emberi aljasságot, a hazaárulás ordas szellemiségét. Ezt tapasztaljuk nap-mint nap.

Kötelességünk tehát, figyelmeztni embertársainkat a demagógia veszedelmére, s annak kommunikációs lehetőségeivel megfontoltan és közérthetően állítsuk szembe a mi lehetőségeinket, minél szélesebb körben kihasználva azokat. Azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy mi, nem balliberális írók, újságírók, ne essünk a demagógia észrevétlenül tátongó szakadékába. 

A jó szónok és a jó újságíró feladata szolgálni az igazat, a jót és a szépet; felfegyverezni az észt a szenvedély ellen, az igazságot a hazugság és rágalom ellen. Társadalmi és politikai szónokainknak pedig tanulmányozniuk kellene az igazi, nagy mestereket, Demosthenest, Cicerót, Arisztotelésznek és Quintilianusnak műveit, Apponyi Albert, Zadravecz István, Ravasz László, Csiha Kálmán fennmaradt beszédeit vagy a legújabbak közül Gegő Juliánusz, Szárhegyen és Csíksomlyón tevékenykedő ferences tiszta szellemű prédikációit. Nehogy azt lehessen mondani egy-egy cikk vagy elhangzott beszéd után: «aliter vivunt, quam vivendum esse praecipiunt», vagyis, hogy vizet prédikálnak és bort isznak.(Seneca, Ep. 106.)

Nem mindenki tudja megkülönböztetni az újságban a jót a rossztól. A finom mérgek a legveszedelmesebbek. Ezért a rossz lapokat távol kell tartani az olvasóktól, s nagy erőfeszítéssel kell pártolnunk a jó újságokat, a heti, havi folyóiratokat és a népies irodalmat; mert a nem liberális jó sajtó, amelyet köt az erkölcs, a tisztesség, haza iránti elkötelezettség, a keresztény értékek és az illem szigora, másképpen nem tud versenyezni – saját erejéből – a tisztességtelen, nemzetellenes sajtóval, amelynek a legaljasabb eszközök a legfontosabb fegyverei.

Mindezeken túl a sajtó munkatársainak is különleges érzékre van szüksége ahhoz, hogy a nemzeti sajtó valóban színvonalas és kulturált legyen. A magyar nyelv gazdagsága ugyanis biztosítja azt a lehetőséget, hogy amit az ellenség brutális arroganciával és az ehhez tartozó trágársággal ír le, azt a kulturált média a maga nem kevésbé hatásos nyelvi eszközeivel visszaverje. Nem fontos és nem kötelező ugyanazt a stílust felvenni, azzal élni, amelyet az Oktogonon táborozó vagy a folyamatosan tüntető részeg és elvakult, jól fizetett csürhét támogató, hasonló sajtó képvisel, gyakorol. Hiszen ettől olyanná válik a közélet, hogy hovatovább a stílus alapján megkülönbözhetetlen lesz a nemzeti és a nemzetellenes sajtó hangja.
Napjainkban érthető a felháborodás, érthető az elkeseredettség, azonban semmiképpen sem érthető a nemzeti sajtó részéről,  az ennek következményeként hivatkozott alja stílus. Hiszen, mint fentebb mondtam, a magyar nyelv végtelen gazdagsága alkalmas arra, hogy mesterien visszaverje a nemzetellenes és a proli házmester hangján megszólaló ellenzéki média egyre jobban terjedő ocsmányságait. Mert ennek a vírusként elhatalmasodó problémának az egyik oka a kormánypárti sajtóban is fertőző drasztikum és szóbeli trágárság.

Ez, a sajtóban is tapasztalható mérhetetlen rossz irányba való sodródás nem más, mint a keresztény elvek és értékek, az alapvető újságírói etika semmibevételéből, az újságírói hivatás  teljes elvilágosiasodásából, ered. Ugyanis a sajtó munkatársai nem hajlandók, nem képesek bizonyos elvek betartására, és ismeretlen néhányuk előtt a nagy elődök stílusa, a régen szigorúan megkövetelt határok tiszteletben tartása. Jobbára elproliasodott maga az újságírás, akár a jobb, akár a balliberális szegmenst vesszük górcső alá. Nem hivatás ma már, hanem szakma, mi több, egyszerű, nem kis pénz hozó lehetőség, amelyben azt írják kellő fizetségért, amit és ahogyan megkövetelnek tőlük. Ki hangosabban, ki halkabban… ki trágárabbul, ki kevésbé trágár módon.

Nem jelenti azt a kulturált újságírás, hogy nem mondhatunk véleményt bizonyos dolgokról, hogy ne lenne joga az újságírónak kifogásait leírnia egyes tényeket, magatartásokat illetően, de semmiképpen nem teheti úgy, hogy a kifogásolt és jogosan bírált szavak vagy tettek stílusában nyilvánuljon meg. Így, bármennyire is tetszhet az olvasók egy kis hányadának a durvábban fogalmazott gondolat, ez magát az újságírás intézményét, hitelét, méltóságát ássa alá. Ehhez pedig senkinek nincs joga és felhatalmazása. 

Az újságíró minden mondatának hatalma, ereje van, de ha ezzel a hatalommal visszaél, tragikus helyzetbe hozhatja az olvasót, aki azt gondolja: ha ezt le lehetett írni, akkor eszerint is kell gondolkodni. Tehát az újságírói, írói felelősség nagyon nagy, és ezzel a felelősséggel, a tanítás mindennapos lehetőségével igen megfontoltan kell élni, és minden leírt mondatban a jót, a pozitív gondolkodásmódot kötelező sugározni. Nem elég bírálni, de megoldásokat is kell keresni és közreadni. Van olyan szintje is a balliberális primitívségnek, műveletlenségnek és ízléstelen újságírásnak, amelyre oda sem szabad figyelni. Ugyanis, ha odafigyelnénk és megválaszolnánk, azt csak úgy tudnánk megtenni, ha arra a szintre süllyednénk – mint azt sajnos néhány, a dicsfénytől megvakult nemzeti érzelmű újságíró meg is teszi-, és lovat adnánk ezzel a csürhestílus-lavina balliberális elindítóinak feneke alá.

Hátrább tehát az agarakkal! Bármilyen politikai cirkuszt látunk magunk körül, annak eszmeiségét, és résztvevőit lehet és kell is bírálni. Ám csak úgy, hogy az ne legyen megbotránkoztató, helytelen és a társdalomra nézve lelkileg és érzelmileg ártó. Igyekezni kell úgy bírálni, hogy a kifogásolt magatartást tanúsítók – amikor elolvassák –megértsék belőle, miként kellett volna normálisan és kulturáltan viselkedniük. Mert abban bizonyosak lehetünk, hogy nagy odaadással olvassák, fogást keresve írásainkban…

Ahelyett írtam a fenti sorokat, és hívtam hozzá segítségül Prof. dr. Jehlicska F. Rezső egyetemi tanár 1916-ban megjelent művét, hogy az alábbi balliberális mondatot egy dörgedelmes cikkben visszavertem volna: „Öljétek a szar rendőrt”. Hiszen ez a mondat önmagát és annak ordítozóját, valamint mindazokat, akik jelen voltak és akik cinkos és cinikus örömmel írnak erről, jellemzi. Nincs tehát dolgunk vele…


Stoffán György