2019. december 25., szerda

A csángók fájdalmas és megalázott karácsonya – 2019-ben is…

A pusztinai Szent István templom szentélye
Nem hozott semmilyen kedvező változást az a látogatás, amely június 1-jén volt Csíksomlyón. A látogatás előtt Gergely Péter (alias: Petru Gherghel), Jászvásár érseke nagykegyesen engedélyezett havonta egyetlen magyar nyelvű misét a csángók számára, de azt sem saját faluikban, hanem Bákóban. És persze azt is csak akkor, ha megfelelő számú csángó-magyar jelenik meg a templomban e miséken. A havi egy misét az ostoba erdélyi klérus és a politika is kitörő örömmel fogadta, s csak néhányan – köztük Nyisztor Tinka néprajzkutató, a csángók tudós védangyala – merték leírni azt, hogy voltaképpen inkább egy gúnyos és megalázó intézkedés volt ez az engedély, semmint jó szándékú, a pasztorációs lehetőségek kiszélesítésére szolgáló lépés, a magyar anyanyelvű moldvaiak számára.
Böjte Csaba ofm, és a többi, Bergogliot ujjongva fogadó egyháziak nagyhangon hirdették, hogy lám, milyen kegyes volt Gergely Péter, és maga a pápalátogatás is nagy áldás a megszállt országrész lakóinak, és a határon túl élő csángók számára. Ez utóbbiakat kötelezték Jászvásár egyházi elöljárói, hogy ne Somlyóra menjenek „pápalátni”, hanem Jászvásáron róják le hódolatukat románul, románként, a románok között – igaz, amint kiderült, le is tagadták ezt az arcátlan és keresztényietlen tiltást!  Nos, a lelkesedés nem hagyott alább a vak és süket erdélyi klérus részéről, de a helyzet sötétebb, mint valaha. Hiszen a somlyói ferencesek weboldalán megjelentek román bejegyzések is, és a romániai magyar katolikus egyházban elkezdődött az – egyelőre csak bújtatott – románosítás, hiszen maga a nagy látogató is erre hívta fel a figyelmet.

Augustin Benchea
pusztinai plébános
Karácsony sem volt kivétel ebben a nagy „egységesítési” folyamatban. A csángók szerettek volna Pusztinán, saját falujukban magyar betlehemes játékot bemutatni és magyar karácsonyi énekeket énekelni az éjféli misén, ám Augustin Benchea plébános, ezt mereven, hamis indokokkal elutasította, kolindálásnak nevezve a magyar énekeket, s mint ilyet a templomból kitiltotta. (A kolindálás: oláh népszokás, amely Újévkor, világi, olykor pikáns szövegű, jókívánságokat tartalmazó dalokból áll… de egyes vidékeken a karácsonyi kántálást is így nevezik.) Intézkedése - minden bizonnyal - a jászvásári, bukaresti vagy vatikáni magyargyűlölő feletteseinek parancsára történt... 

Igaz tehát, a Vatikán hivatalos, de nem publikus álláspontja a „romániai” magyarokat, székelyeket, csángókat illetően. Ez akkor kapott nyilvánosságot, amikor a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében a városban járt és tárgyalt a bukaresti nuncius, és e tárgyalást követően, halk beszélgetést folytatott a román tárgyalóféllel. A beszélgetés közben hangzott el a következő mondat Miguel Maury Buendí nuncius szájából: – „Nem értem a magyarokat, miért nem olvadtak már be, hiszen volt rá száz évük”…  
A júniusi látogatás óta tehát semmi kedvező változás nem történt az erdélyi, partiumi és moldvai magyarok, székelyek és csángók ügyében. Csak a teher lett elviselhetetlenebb, amelyen földi hatalom aligha akar és fog változtatni a belátható jövőben… Bukaresttől – Rómáig… Itt jegyezzük meg, hogy a Vatikánban december 15-én karácsonyi kolinda koncert volt, román nyelven.... 

Egy másik érdekesség: a pusztinai plébános bátyja, Celestin Benchea egy magyarországi sváb faluban, Lippón teljesít szolgálatot, és nincs kifogása az ellen, hogy német énekeket énekeljenek a sváb hívek, és német Te Deum hangozzék el az év végi hálaadáskor. Ez azt jelenti, hogy a pusztinai plébános felsőbb utasításra, és félelemből harcolta ki magának a "magyargyűlölő" jelzőt... csángó létére! Azt, hogy a felsőbb utasítás Jászvásárról, Bukarestből vagy a Vatikánból származik-e, nem tudjuk: Egyetlen dolog biztos: Nem Krisztust követő magatartásra kötelezi a csángó közösség papját... 

Azonban van remény! Hiszen, ha száz év, és a csángók esetében ennél jóval több "üdő" nem tudta kiirtani a magyar nyelvet, és az Isten iránti magyar hűséget, akkor az erdélyi magyar klérusnak, a pusztinai plébánosnak és a bukaresti nunciusnak sem fog sikerülni.

Visszacseng és vigasztal Szenteste is – Váradtól-Pusztináig – Szent István néhány utolsó, feljegyzett szava: – „A magyar nép az én népem, és az én népem nem vész el a történelem viharaiban…„


Stoffán György