2012. augusztus 15., szerda

Rendhagyó ünnepi ima, a Nagyboldogasszonyhoz


Mennyei Édesanyánk!

Igaz, hogy amikor Szent István felajánlotta Magyarországot és a Szent Koronát Neked, az én családom még valahol Bajorországban élt, s talán semmi mást nem tudott Magyarországról, mint azt, hogy ideküldték Gizellát, valami ázsiai vad nép királyához feleségnek, s ez a király felvette a római kereszténységet, és a sok szenvedés után, most talán megbékél ez a harcos és kegyetlen nép. Mondom, valami effélét tudhatott akkoriban a bajorországi ember. Aztán telt-múlt az idő, és egyre több német keveredett ebbe az országba, s egyre többen tapasztalták meg ennek az országnak a varázsát, s lett választott és szeretett hazájuk. Igen ám… de mint a Bibliával, úgy vagyok a magyar történelemmel is: csak a rám vonatkozó részek érdekelnek.  A Bibliában az Ószövetség nem érdekel, mert az én hitem szerint az Istennel kötött szövetség Jézus óta létezik. Számomra az az érvényes szövetség… abba csöppentem bele, arra neveltek. S ez az egyik találkozási pontom a Szent István utáni magyarokkal. A magyar történelem is attól a perctől érdekel, amikor őseim betették a lábukat ebbe az országba, úgy háromszáz éve. Katolikus emberek új hazát találtak itt, saját kultúrájukat hozták, saját nyelvükön beszéltek és imádkoztak, s tetszett nekik, hogy a magyarok is éppen úgy tisztelnek Téged, mint ők… Ez is egy találkozási pont a magyarokkal…

Azonban elkeseredem, amikor látom ennek az országnak a problémáit, bajait. Elkeseredem, amikor látom az ellenségeskedést, a minden szinten megvalósuló csalást és hazudozást, a gyűlölséget, ami manapság politikai irányzattá vált. Elkeseredem, amikor látom, hogy az egykor méltán tisztelt hivatalok nem működnek, s ha működnek is, csak törvénytelenül és csak saját érdekükben… Elkeseredem, amikor látom, hogy az őseimet is bántó, nekik is mély szomorúságot okozó Trianon emlékére nem szabad harangozni… nem szabad Téged hívni a harangszóval és az imával… Mivé lett őseim választott hazája? Mivé lett az ősi magyar erény, amely Európa-szerte híres és példaértékű volt?  

Kegyes Szűzanyánk, Nagyboldogasszonyunk! Nekünk, magyarországi németeknek is édes haza ez az ország, hiszen ennek az országnak a nyelvét beszéljük mindennapjainkban, ennek az országnak a problémáival élünk együtt, s éppen úgy magunkénak érzünk minden örömet is, mint a magyarok, vagy mint a Magyarországon élő tisztességes, építeni akaró és a magyarságot tisztelve szerető más nemzetek.
Azonban mi másként éljük meg ezeket a bajokat, Magyarország mai helyzetét, mai problémáit. Igaz, mi is szenvedünk, mi is kivesszük a részünket mindabból, amitől a magyarok is kínlódva élik mindennapjaikat. Együtt éljük át a bajokat és együtt kellene e bajokon, a közös hazában segíteni. Igen, mi másképpen éljük meg ezeket a problémákat, mert nem értjük a magyarok egymás ellen acsarkodó magatartását. Nem értjük azokat, akik az olimpiai bajnokok teljesítményét semmibe veszik, s lekicsinylőn, magyarellenes módon írnak a londoni szereplésről, miközben a világ ünnepeli a magyarokat. Nem értjük a politikában résztvevőket, akik szintén nem magyarhoz - vagy más hazájához hűséges állampolgárához - méltón élnek és viselkednek, hanem ellenségként vádolják hazájukat az EU parlamentjében, hazudoznak itthonról a világ felé, mocskolják a legszentebbet, a Heimatlandot. Mert nekünk is szülőhazánk ez az ország, és nekünk fáj a legjobban, hogy ennek a hazának az igazi tulajdonosai – mai urai – ekként, gyűlölködve és mocskolódva tékozolják el erkölcsileg és fizikailag - ismét saját - hazájukat, azaz közös hazánkat. Érthetetlen és mélységesen primitív az ellenségeskedés egy olyan világpolitikai helyzetben, ahol minden érték, és nemzeti identitás veszélyben van, ahol a nemzetek végső pusztulásra ítéltettek az Isten ellen támadó liberalizmus által, amelyben a szegénység és a nincstelenség áll szemben egy szűk, gazdag réteggel, amely réteg nem tisztességesen, munkából gazdagodott meg, hanem lopásból és csalássorozatból, hazaárulásból és aljas vádaskodásokért kapott sátáni harminc ezüstökből…
Mi talán gazdagabbak lennénk, mint a magyarok? Hiszen mi, az olimpián szerzett német aranyak láttán is könnyezve örülünk, s ugyanígy érzünk, amikor a magyar versenyzők nyakába akasztják az érmet, s a magyar himnuszt játsszák. Mi, ha rokonokhoz megyünk „külföldre”, sem szidjuk Magyarországot, mert szeretjük, és az ember az édesanyját sem szidja… Nem keressük azokat a felelősöket, akik a hortobágyi koncentrációs táborokban halálra éheztették rokonainkat, akik csak azért, mert németek voltak, szibériáűba küldtek édesanyákat, gyereklányokat, aggokat és életerős embereket, akik ártatlanul szenvedtek egy aljas világban. Mi nem támadunk, és nem vádaskodunk, mert békében és szeretetben akarunk élni eleink által, háromszáz éve választott magyar hazánkban. S nem vagyunk gazdagabbak a magyaroknál. Hacsak az nem gazdagság, hogy mi két országot tudhatunk hazánknak, mi két országban élhetjük meg az otthontudatot, de mi egyiket sem tudnánk elárulni, egyik ellen sem tudnánk külföldre menni panaszra, s egyiknek a történelmét sem ócsárolnánk anyagi érdekből.
Mert nekünk őseink bajor földje is szent, s szent az a föld is, amelyen ükanyáink, nagyanyáink felnőttek, ahol mi és gyermekeink a magyar nyelvet megtanultuk, s ezen a nyelven (is) imádkozunk… amely országot hazánknak nevezhetjük, annak máig fájón elcsatolt részeivel együtt. Mert a könnyeink is közösek a magyarok könnyeivel. Pedig lehetnénk kárörvendők, és rosszakarók is, de mi tudjuk, hogy az a fájdalom, amelyet eleink a hortobágyi istállókban, a vagonokban elszenvedtek, az nem a magyar nemzet bűne, hanem egy politikai korszaké, amelynek kiszolgálói voltak ugyan Magyarországon, de hívei nem.

Édes Szűzanyánk!

Add meg a magyaroknak, hogy egy évszázad után ismét felismerjék hazájuk és nemzetük értékeit, hogy kellő alázattal és bűnbánattal visszaforduljanak Hozzád, és segítségedet kérve felépíthessék a hazát saját maguknak, azaz annak a népnek, amelyért Szent Fiad életét adta. Add meg magyarok és bajorok Égi Királynője, Nagyboldogasszonya, hogy a magyarországi németek újra azzal a lelkesedéssel építsék a magyar hazát, mint tették évszázadokig a szenvedések és a megaláztatások ellenére, hittel és keresztényi elkötelezettséggel. Add, hogy béke és türelem jellemezze Magyarország társadalmát, és belátás, értelem, és a néphez való hűség és alázat vezesse Magyarország vezetőit.

Mennyei Édesanyánk!

Mint 974 évvel ezelőtt, az országban hasonló kilátástalanságot, hitetlenséget látó Szent István, most én is, méltatlan fiad felajánlom Neked a Kárpát-medence Magyarországát, a benne lakó népeket és nemzeteket, az államok vezetőit, a gyermekeket, a betegeket, a szülőket, a családokat… Kérlek: vezesd el e népeket Szent Fiadhoz, hogy általad benne egyesülve békében, szeretetben és hittel eltelve új életre kelhessünk. Add, hogy legyen erőnk és kitartásunk példát mutatni Európának, és újraépíteni a keresztény Magyarországot, amelybe bajor, szász, cipszer őseink hite is egykor fundamentummá lett… Add meg nekünk a békét és a rendet, hogy utódaink, a magyarok utódaival együtt egy békés keresztény ország, Mária országa lakosai lehessenek.

Amen!